Stručnim nadzorom su obuhvaćene sledeće aktivnosti:
 

Kontrola izrade planova i praćenje izvršenja radova:

 

 • Kontrola  izrade  generalnog dinamičkog  plana izgradnje i praćenje njegovog izvršenja
 • Koordinacija izvodjaca i projektanata u svim fazama izvodjenja radova
 • Praćenje aktivnosti svih učesnika na bazi generalnog plana, radi obezbeđenja završetka objekta u planiranom roku
 • Radni sastanci sa Investitorom i izvođačima radova
 • Izrada periodičnog izveštaja Investitoru o realizaciji izgradnje objekta 

Nadzor nad izgradnjom:

 

 • Kontrola  kvaliteta izvođenja radova saglasno projektnoj dokumentaciji, normativima, standardima i zakonskim propisima
 • Kontrola izmena i dopuna projektne dokumentacije
 • Kontrola kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme  koji se ugrađuju u objekat kao i kontrola potrebnih atesta i sertifikata za materijale i opremu u cilju utvrđivanja zahtevanog kvaliteta
 • Definisanje posebnih zahteva izvođačima za dokaz kvaliteta materijala i opreme
 • Kontrola funkcionalnih ispitivanja instalacija i opreme
 • Evidentiranje i verifikacija rezultata dokazivanja projektovanih parametara  sistema
 • Kontrola građevinske knjige, overa građevinskih dnevnika
 • Kontrola privremenih i okoncane situacije izvođača i overa istih da su navedene pozicije i količine radova stvarno urađene
 • Učešće u tehničkom prijemu objekata, kontrola otklanjanja primedbi do konačnog prijema objekta
 • Učešće u primopredaji objekta Investitoru

 

Praćenje i kontrola koštanja radova:

 

 • Evaluacija zahteva izvođača za naknadnim radovima
 • Predlozi Naručiocu za rešavanje spornih potraživanja izvođača
 • Učešće u pripremi eventualnih naknadnih zahteva Naručioca prema izvođačima

 

 

Organizacija  stručnog nadzora:

 

Nadzor na objektima  vrši  tim stručnjaka koji poseduju licence iz odgovarajućih oblasti. Stručni nadzor  se vrši  u svemu prema  odredbama Zakona o  planiranju i izgradnji, Pravilniku o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora, Pravilniku o sadržini i  vršenju tehničkog pregleda objekta, standardima, tehničkim normativima, pravilima struke i relevantnim propisima za tu vrstu posla.

 

Kontakt informacije
Milutina Milankovića 178, Novi Beograd
mob: 063 365 806
tel/fax: 011 3131 134